Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ

Έχοντας υπόψιν την υπ΄αριθμ. 46/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΜ2ΓΟΕΨΓ-ΛΙΦ), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ στην απογευματινή βάρδια (έξι (6) ώρες εργασίας) του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023 ΠΡΩΗΝ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

α/α Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων Σχέση Εργασίας
1 Οδηγών Οχημάτων με άδεια οδήγησης Δ’ ή D  κατηγορίας       1 ΙΔΟΧ

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Κύρια Προσόντα:

 • Απολυτήριος τίτλος  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’  ή D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 • Κάρτα ηλεκτρονικού Ταχογράφου

Προσόντα Α Επικουρίας:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’  ή D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 • Κάρτα ηλεκτρονικού Ταχογράφου

Προσόντα Β Επικουρίας:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ ή D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 • Κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 50 ετών.

 

 • Να έχουν  την  υγεία  και  φυσική  καταλληλόλητα  που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

 • Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου,

 

 • Η προσωπικότητα του υποψηφίου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την συμπληρωμένη αίτησή τους που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και τα φ/α των τυπικών προσόντων της προκήρυξης πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986: α)ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης και
 3. Αναλυτική Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της ασφάλισης στο αντικείμενο της συγκεκριμένης Ειδικότητας.

Η εμπειρία βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και μέχρι εξήντα (60) μήνες.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Κατάταξη Υποψηφίων

Η  κατάταξη  των  υποψηφίων,  βάσει  της  οποίας  θα  γίνει  η  τελική  επιλογή  για  την  πρόσληψη, πραγματοποιείται ως εξής:

 

1.Προηγούνται  στην  κατάταξη  οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  τα  κύρια  προσόντα  και  ακολουθούν  οι έχοντες τα επικουρικά (Α ́, Β ́ επικουρίας κ.ο.κ.).

 

2.Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη εμπειρία που διαθέτουν.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στον φορέα μέχρι τις 30/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Η αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας, Τ.Κ. 136 79 Αχαρνές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο (2102404443, 2102404444) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 – 14.00 ή στο email: kdap.arogi@gmail.com

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ


Η κοινότητά μας στο Facebook

Πρόσφατα video

Την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα της έκοψε η ΑΡΩΓΗ

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της ΑΡΩΓΗΣ (video)

Αγιασμός και Έναρξη σχολικής χρονιάς 2016-2017

Αφιέρωμα της εκπομπής ONLINE του ΣΚΑΙ στο Βαμβακάρειο Ίδρυμα

Καλοκαιρινή Γιορτή 2016!

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην "ΑΡΩΓΗ" 2015

Διαφημιστικό σποτ για το Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην "ΑΡΩΓΗ"

Αδελφοποίηση της "ΑΡΩΓΗΣ" με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακ/νων

Διαύγεια